مرور رده

تصویر نوشت

غربی شدن

ای خانم و دختر خانمی که تمام آرزوت غربی شدنه…بدون چیزی که برای شما آرزوست برای زنهای غربی خاطره شده…اونها دارن به…

مقصد

خدایا قربون بزرگیت برم که نهایت ناراحتیت از بنده هات فاصله بین دو اذانه و بعدش دوباره صداشون میکنی.آخرشم تمام…