مرور رده

خدا نوشت

سلام بر محرم

فرزند را به قتلگاه برد… آرام به پشت خوابانید….. به پشت خواباند تا چشمهایش در چشمهای زیبای فرزند گره نخورد…. دستهایش…

ایمان

هیچکس حقیقت ایمان را کامل نمی کند مگر ایهیچکس حقیقت ایمان را کامل نمی کند مگر اینکه جدال لفظی را رها کند هرچند حق…

نام

نام ما را ننویسید، بخوانید فقط سر این سفره گدا را بنشانید فقط آمدم در بزنم، در نزنم می میرم من اگر در زدم این…